سرود – Conter Ce Qui Compte

:OGG فرمت صوتی

:MP3 فرمت صوتی

🇫🇷

S’il faut Bien Vivre alors vivons,

Vivons ensemble

Vivons de mieux en mieux

S’il faut Bien Vivre, alors parlons,

Parlons ensemble,

Parlons de ce que tu veux.

 

S’il faut Bien Vivre alors vivons,

Vivons ensemble

Vivons de mieux en mieux

S’il faut Bien Vivre, alors parlons,

Parlons ensemble,

Parlons tant qu’on le peut.

 

De l’audace et de l’équité

Voilà ce qu’il nous faut.

Plus rien ne se passe en vérité

Tous les calculs sont faux.

 

Et à mesure que le temps presse,

Le moteur tourne à plein régime.

A nous de prouver notre adresse,

A nous de faire bouger les lignes.

 

Au diable les points de comptage,

Les pertes et les profits…

 

S’il faut Bien Vivre alors vivons,

Vivons ensemble

Vivons de mieux en mieux

S’il faut Bien Vivre, alors parlons,

Parlons ensemble,

Parlons de ce que tu veux.

 

S’il faut Bien Vivre alors vivons,

Vivons ensemble,

Vivons, de mieux en mieux.

S’il faut Bien Vivre alors ouvrons,

Ouvrons ensemble,

Ouvrons, les écoutilles.

 

A la justice on pourra dire,

Qu’on a œuvré pour qu’elle soit belle,

De l’avarice on pourra dire,

Qu’on a tout fait pour qu’elle se taise.

 

S’il faut Bien Vivre alors allons,

Allons ensemble, allons ensemble

Au-devant des désaccords mais sans affront

🇮🇷

برای زندگی خوب بیاید

 زندگی کنیم با هم و

یک زندگی خوب و بهتر

برای زندگی خوب بیاید

  حرف بزنیم با هم و

حرف، از هرچی می خواید

 

برای زندگی خوب بیاید

 زندگی کنیم با هم و

یک زندگی خوب و بهتر

برای زندگی خوب بیاید

  حرف بزنیم با هم و

حرف و حرف تا حد امکان

 

جسارت و عدالت

اینها رو ما می خوایم

  جز این خبری نیست که

محاسبات ما اشتباه ست

 

و به سرعت گذر زمان

موتور می گرده با تمام قدرت

نوبت ماست که ثابت کنیم

می تونیم خطوط رو جابجا کنیم

 

به درک جواب معادله ی

سود و هر زیان

 

برای زندگی خوب بیاید

 زندگی کنیم با هم و

یک زندگی خوب و بهتر

برای زندگی خوب بیاید

  حرف بزنیم با هم و

حرف، از هرچی می خواید

 

برای زندگی خوب بیاید

 زندگی کنیم با هم و

یک زندگی خوب و بهتر

برای زندگی خوب بیاید

باز کنیم با هم

باز کنیم دریچه ها رو

 

به عدالت میشه گفت

برای زیباییش زحمت کشیدیم

به حرص و طمع میشه گفت

هرکاری برای سکوتش کردیم

 

برای زندگی خوب بیاید

بریم با هم، همراه هم

به سوی اختلافات، بدون خشم

سروده آرش سرکشیک

 ترجمه پری‏‌ناز تجبُّر

 ترجمه های دیگر سرود را در زبان های زیر بخوانید:

🇺🇸English, 🇪🇸Español, 🇮🇹Italiano (Due, Tre), 🇷🇺Pусский, 🇦🇱Shqip.

شرکت کنیدپیشنهاد دیگری دهیدترجمه کنید